وضعیت پروژه ها

43%

پروژه 1

پروژه 1

بیشتر
90%

پروژه 3

پروژه 3

بیشتر
68%

پروژه 2

پروژه 2

بیشتر
30%

پروژه 4

پروژه 4

بیشتر

مهارت ها

مهارت های کارمندان
سازمانی 62 %
اجرایی 80 %
فناوری 52 %
اجتماعی 79 %
83
%
مهندسی
52
%
اجرا
38
%
راه اندازی
27
%
بازرگانی